Výtvarné projekty

Výtvarné dílny klientů Střediska výchovné péče, Kamenomlýnská 2, Brno ve spolupráci a v realizaci KVV PdF MU a studenty oboru Speciální výtvarná výchova.

Chápej život vždy jako umělecké dílo“ měl říci před více než 100 lety Christian Morgenstern … a před ním a po něm mnoha formami totéž řada dalších... A v našem Středisku se lidských životů a příběhů dotýkat snažíme, chceme a musíme. Co více říci k argumentaci potřebnosti projektu spolupráce výtvarníků, speciálních pedagogů, psychologů,... směřujícímu i k podpoře a doprovázení dětí a jejich rodin v jejich složitých životních příbězích, ve složité době a na jejich křižovatkách, které nikdy nesmějí být pouhými snadno zařaditelnými případy – stejně jako každá jiná krásná věc. Pokud jsme tedy zajedno v tom, že aktivní tvoření života, jeho příběhu a stejně tak například výtvarného nebo jiného díla je čímsi absolutním ve změti všudypřítomné relativity a pomíjivosti, pak máme společný pevný bod, jehož se lze společně chopit. Protože jsme přesvědčeni, že ani naše práce není jen snůškou testů a „technologických postupů“, ale z velké části by měla být i svébytným „uměním“, více než rádi vidíme, jak děti bez ohledu na věk berou do rukou své Štětce a dokáží k tomu přimět dokonce i své věčně ustarané, vyčerpané, beznadějí, rutinou a stereotypy zahlcené rodiče.

 

Naší vizí je nabízet a snažit se vést klienty k posílení celkové flexibility a odpoutání se od vžitých stereotypů, posílení schopnosti nahlížet objekty a podněty z více úhlů pohledu a v různých souvislostech, po svém bez formálního svazování, schopnosti chtít si hrát, chtít a umět ocenit a vychutnat si i malé radosti a okamžiky života. Chceme v zahlcenosti verbalitou a bezbřehou „kognitivitou dnešních dní“ nabízet a podporovat i neverbální formy sebevyjádření, které jsou v některých životních momentech snad jedinými možnými, sdělnými a pod povrch jdoucími. Je nutno dodat, že tento projekt nabízí i diagnostické využití pro navazující práci s rodinami. K autenticitě bez formálních svázaností směřující dílka, resp. proces jejich tvoření dokáže v dítěti i rodiči nebo obou společně při obdobně přirozené aktivitě navodit často rovněž autentičtější chování, než při klasických rozhovorech, kde je autenticita častěji překrývána. Je třeba dodat, že bližší kontakt klientů s jejich autenticitou je dalším z řady cílů, které chceme těmito aktivitami kontrolovaně posilovat a klienty učit ji otevřeně pojmenovávat, protože jedině tak je možné ji opracovat stejně jako sochař skutečný kámen nebo hlínu. Další obecně významný prvek takových aktivit vnímáme v jejich abreaktivním potenciálu pro účastníky. Chceme zprostředkovávat dětem častější zážitek úspěchu v poznání, že dokáží něco vytvořit, byť tomu a sobě samým na počátku tradičně nevěří. Toto vše může být potenciálně významným materiálem pro další práci s dětmi a jejich rodinami a chceme jej ve spolupráci s realizátory dále rozvíjet. V neposlední řadě chceme aktivitami a projekty jako je tento, nabízet rodinám zážitky, na něž by mnohdy přes různé nároky dosahovaly spíše obtížně.