Peer program

                                                   

 

Se studenty psychologie na FF MU, kteří vstoupili do projektu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, věnujícího se sociální aktivizaci dětí, jsme ve školním roce 2016/17 zahájili aktivní spolupráci v nové formě podpory našich klientů, a to v podobě peer programu pro naše klienty. Projekt je primárně veden Mgr. Davidem Vaňkem, Ph.D.

 

Cílem projektu je poskytnout vybraným a motivovaným dětem z řad klientů SVP Kamenomlýnská v Brně osobnostní a sociální rozvoj prostřednictvím individuálního doprovázení studenty s prvky koučinku.

Jde nám o to, aby vybrané děti měly možnost prostřednictvím blízkého podpůrného vztahu:

  •        Poznat své silné stránky,
  •        rozvinout důvěru v sebe,
  •        zažít pocit vlastní kompetence,
  •        vytýčit si konkrétní cíl a nastoupit cestu za tímto cílem,
  •        trávit smysluplně, kvalitně a bezpečně volný čas s vrstevnicky blízkým studentem.

 

Za tímto účelem jsou vybráni motivovaní a prověření studenti oboru psychologie, kteří absolvovali intenzivní dvoudenní sebezkušenostní workshop, v němž se seznámili se specifiky práce s dětmi a dospívajícími.  

Každý student dostane do péče jedno dítě. Jeho úkolem bude po dobu minimálně tří měsíců se s dítětem pravidelně jednou týdně potkat min. na 60 minut a trávit s ním smysluplně a bezpečně volný čas, respektujíc zájmy a potřeby dítěte. V průběhu projektu probíhají pro studenty supervizní setkání. Studenti jsou plně vázáni mlčenlivostí a průběžně jsou metodicky vedeni zaměstnanci SVP Kamenomlýnská, Brno.

Pokud je pro dítě nalezen vhodný student dobrovolník, zákonný zástupce je informován o jeho jménu a kontaktech na něj v rámci osobního setkání. Stejně tak má rodič právo mít od studenta dobrovolníka informace o termínech setkání s jejich dítětem a jejich náplni.

 

 Co je to peer program? (Analýza peer programů)