GDPR-ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů:

Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 dále jen „DDÚ“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

Přijetí dítěte do péče SVP Kamenomlýnská na základě smlouvy se zákonnými zástupci nebo se zletilým klientem.

 

Přijetí dítěte do péče SVP Kamenomlýnská na základě rozhodnutí soudu.

 

Ukončení spolupráce rodiny s SVP Kamenomlýnská

 

Vedení zdravotní dokumentace dítěte pro zajištění zdravotní péče.

 

Pro vedení dokumentace SVP Kamenomlýnská podle zákona 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona 561/2004 o předškolní, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

Na SVP Kamenomlýnská je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: gpwn8vr, emailem na adrese: tomek@ddubrno.cz a info@svp-ddu-brno.cz nebo poštou na adrese:

Středisko výchovné péče

Kamenomlýnská 2

Brno - Pisárky

603 00

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na SVP Kamenomlýnská obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školské zařízení obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Dr. Ing. Luboš Sychra

Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz
kancelář – Harfa 70.01.25