Zooterapie pro děti s problematikou ADHD

Zooterapeutické skupiny s našimi klienty se konají  v pondělí od 14:30 do 15:30. 
 

Dětská  podpůrná a rozvojová skupina je určena pro děti z řad ambulantních klientu našeho střediska, které se potýkají s různorodými problémy: v komunikaci, ve vztazích s vrstevníky nebo dospělými, pocity úzkosti, nezvládnutelnými afekty, nepřiměřenými reakcemi, hyperaktivitou, impulzivitou atp.

V rámci uvedené skupinové práce se děti učí uvědomovat si své chování, své pocity a v rámci svých možností jim i rozumět. Děti se zde učí přiměřeným reakcím, nalézají nové bezpečné způsoby řešení konfliktních situací, trénují zvládání zátěže. Jsou vedeni k odpovědnosti, k dodržování dohod a dohodnutých pravidel. Je podporováno jejich sebevědomí a sebehodnocení. Ve skupině vrstevníků mají možnost si své reakce a nový způsob komunikace vyzkoušet, aby si pak tyto zkušenosti mohly odnést do běžného života.

Diagnostická a rozvojová skupina se zooterapií

 v SVP, Kamenomlýnská 2 Brno.

 

Dětská diagnostická a rozvojová skupina je určena pro děti z řad ambulantních klientů našeho střediska, které se potýkají s různorodými problémy: v komunikaci, ve vztazích s vrstevníky nebo dospělými, pocity úzkosti, nezvládnutelnými afekty, nepřiměřenými reakcemi, hyperaktivitou, impulzivitou atp.

V rámci uvedené skupinové práce se děti učí uvědomovat si své chování, své pocity a v rámci svých možností jim i rozumět. Děti se zde učí přiměřeným reakcím, nalézají nové bezpečné způsoby řešení konfliktních situací, trénují zvládání zátěže. Jsou vedeni k odpovědnosti, k dodržování dohod a dohodnutých pravidel. Je podporováno jejich sebevědomí a sebehodnocení. Ve skupině vrstevníků mají možnost si své reakce a nový způsob komunikace vyzkoušet, aby si pak tyto zkušenosti mohly odnést do běžného života.

 

Skupiny v našem středisku mají svá pravidla, vymezený čas i místo konání. Vede ji vždy pár zkušených odborníků.

 

 • Dítě a jeho rodiče vstupují do skupiny dobrovolně na základě indikace - doporučení kmenového pracovníka SVP
 • Rodič a dítě mají právo svou docházku do skupiny kdykoliv ukončit. Žádáme však, aby nás o takovém rozhodnutí informovali minimálně 1 setkání před odchodem.
 • Žádáme o omluvu v případě absence dítěte předem, možné i téhož dne na

tel:608 658 076, 733 791 801 (Mgr. Rájová) nebo 778 404 598 (Mgr. Janáček)

 • Součástí pravidel skupiny je zachování důvěrnosti o informacích získaných na skupině a týkajících se soukromí druhých osob.
 • Materiály získané na skupinách jsou zpracovávány při evaluaci skupin. Získané informace mohou být využity pro statistickou, publikační či výzkumnou činnost pouze v případě, že bude znemožněna identifikace konkrétních dětí.
 • Vedoucí skupin mohou o dětech komunikovat pouze s dalšími odborníky a učiteli, kteří s dítětem pracují, a to pouze za účelem pomoci dítěti v rámci stanovené zakázky v SVP
 • V průběhu dětských, případně společných (s rodiči) skupin mohou být pořizovány fotky popřípadě videozáznam za účelem prezentace nebo dalšího využití při práci s dětmi.

 

 
Canisterapie je  podpůrná aktivizační metoda využívající pozitivního působení psa na fyzickou, psychickou a sociální stránku jedince. Jde o nejrozšířěnější formu zooterapie v současné době. V rámci uvedené skupiny půjde o cílený kontakt s dětmi s využitím zážitkové pedagogiky (Animal Assisted Education). Zaměřujeme se na rozvoj dovedností jako je spolupráce, komunikace, zdravé sebeprosazení, tolerance a respektování druhých, dodržovaní dohod a pravidel atp.
 
Pracujeme s metodami, využívajícími pozitivního působení zvířete na člověka v rovině fyzické i psychické. Zooterapii na našem pracovišti zajišťuje Mgr. Darina Rájová, certifikovaný canisterapeut. Všechna naše zvířata jsou speciálně vychována pro tyto účely a jsou pod stálým veterinárním dohledem.
 

Podpůrná a edukativní skupina pro rodiče se koná paralelně s dětskou skupinou a má za cíl pomocí vzájemného setkávání s druhými lidmi dojít k hlubšímu porozumění sobě, obtížím svých dětí, své situaci. Rodičovské skupiny nabízejí prostor k diskusi nad tématy související s úlohou rodičů a výchovy dětí, nabízí nové úhly pohledů na věc, sílu a schopnost svoji nepříznivou situaci či potíže řešit. V rámci společného sdílení úlevu, ale i vzájemnou výměnu praktických rad.

 

Skupiny v našem středisku mají svá pravidla, vymezený čas i místo konání. Vede ji vždy pár zkušených oborníků - facilitátorů.

 

Svým podpisem stvrzuje zákonný zástupce, že bere na vědomí následující podmínky skupinové práce a vyslovuje s nimi souhlas:

 

 • Dítě a jeho rodiče vstupují do  skupiny dobrovolně na základě indikace - doporučení kmenového pracovníka SVP
 • Rodič a dítě mají právo svou docházku do skupiny kdykoliv ukončit. Žádáme však, aby nás o takovém rozhodnutí informovali minimálně 1 setkání před odchodem.
 • Žádáme o omluvu v případě absence dítěte předem, možné i téhož dne telefonicky.
 • Součástí pravidel skupiny je zachování důvěrnosti o informacích získaných na skupině a týkajících se soukromí druhých osob.
 • Materiály získané na skupinách jsou zpracovávány při evaluaci skupin. Získané informace mohou být využity pro statistickou, publikační či výzkumnou činnost pouze v případě, že bude znemožněna identifikace konkrétních dětí.
 • Vedoucí skupin mohou o dětech komunikovat pouze s dalšími odborníky a učiteli, kteří s dítětem pracují, a to pouze za účelem pomoci dítěti v rámci stanovené zakázky v SVP
 • V průběhu dětských, případně společných (s rodiči) skupin mohou být pořizovány fotky popřípadě videozáznam za účelem prezentace nebo dalšího využití při práci s dětmi.
 
Těší se na vás Bella a Bedřich 
 
                                         
 

Ve školním roce 2019/20 v ambulantní sekci pravidelně a systematicky pracují zvlášť skupiny mladších dětí, starších dětí a dvě samostatné zooterapeutické skupiny, zaměřené na problematiku ADHD.

 

Pondělní zooterapeutická ADHD skupina se schází vždy v pondělí v čase 14:30 - 15:30

14.10.2019 - zahájení společně s rodiči

Mgr. Rájová, Mgr. Janáček

Termíny: 14.10., 21.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11. Společné setkání s tátou, 2.12., 9.12., 16.12. závěrečné setkání společně s rodiči

 

Úterní zooterapeutická ADHD skupina se schází vždy v úterý v čase 14:30 - 15:30.

15.10.2019 - zahájení - společné setkání s rodiči; 

Mgr. Rájová, Mgr. Kurdiovský

Termíny: 15.10. Zahájení, společné setkání s rodiči, 22.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11. Společné setkání s tátou. Důležitá účast otce (může být dědeček nebo strýc... - mužský vzor v životě dítěte), 3.12., 10.12., 17.12.