Odborné studie

časopis Československá psychologie 1996 – 2008 (www.cspsych.psu.cas.cz )

Bačová, Viera - Matejovská, Ivana (2003). Maskulinita ako sociálna norma u adolescentných chlapcov a dievčat . Československá psychologie, 47, 1, 19-30 .

Balaštík, Drahomír (1996). K problematice substitučních deliktů.Československá psychologie, 40, 6, 529-533.

Balaštík,D.(1988): Substituční krádeže, Psychológia a patopsych. dieťaťa, 23, č.3, str.195 – 208

Balaštíková, Veronika - Blatný, Marek - Kohoutek, Tomáš (2004). Aspekty sebepojetí jako determinanty výběru strategií zvládání u adolescentů . Československá psychologie, 48, 5, 410-415 .

Balcarová, Markéta - Tyrlík, Mojmír (1996). Reprezentace drogy u dlouhodobých uživatelů drog. Československá psychologie, 40, 6, 502-511.

Blatný, Marek - Hrdlička, Michal - Sobotková, Veronika - Jelínek, Martin - Květon, Petr - Vobořil,   Dalibor (2006). Prevalence antisociálního chování českých adolescentů z městských oblastí .Československá psychologie, 50, 4, 297-310 .

Blatný, Marek - Polišenská, Veronika A. - Balaštíková, Veronika - Hrdlička, Michal (2005). Problematika rizikového chování vývoje dětí a dospívajících: hlavní témata a implikace pro další výzkum .Československá psychologie, 49, 6, 524-539 .

Blatný, Marek - Urbánek, Tomáš (2004). Stabilita a změny osobnosti v adolescenci: analýza na úrovni osobnostních typů .Československá psychologie, 48, 4, 289-297 .

Borecka-Biernat, Danuta (2005). Společensko-rodinná podmíněnost agresivní strategie jednání v obtížné společenské situaci u mládeže . Československá psychologie, 49, 6, 496-504.

Brichcín, Milan - Čadová, Iveta - Zýka, Jaromír (1997). Objektivní projevy volních faktorů u adolescentů zneužívajících drogy.Československá psychologie, 41, 1, 1-29.

Čáp, Jan - Boschek, Petr - Balcar, Karel (1999). Způsob výchovy v rodině a osobnostní faktory HSPQ II. řádu. Československá psychologie, 43, 4, 289-299

Čáp, Jan - Boschek, Petr (1996). Faktory osobnosti adolescentů ve vztahu ke způsobu výchovy v rodině. Československá psychologie, 40, 6, 465-479.

Čermák, I. (1995): Osobnostní přístup k agresi: otevřená koncepce,Čs. Psychologie, 1995, s. 219-228

Čermák, Ivo - Klimusová, Helena - Vízdalová, Hana (2005). Deprese v dětství a její vztah k problémům chování . Československá psychologie, 49, 3, 223-236 .

Čermák, Ivo - Klimusová, Helena (2000). Indikátory impulsivní agrese. Československá psychologie, 44, 5, 424-432.

Čermák, Ivo (1999). Frustrace z pojmu agrese, nebo metodologická skepse?. Československá psychologie, 43, 3, 275-279.

Červený, Karel - Kubešová, Daniela (1996). Šikanování jako projev nežádoucí agresivity. Československá psychologie, 40, 2, 146-154.

Fráňová, Lenka (2004). Depresivní symptomatika ve věku 12 - 15 let - mezipohlavní rozdíly a další souvislosti . Československá psychologie, 48, 6, 510-522 .

Gecková, Andrea - Pudelský, Marcel - van Dijk, Jitse P. (2001). Vplyv percipovanej sociálnej opory na zdravie a socio-ekonomické rozdiely v sociálnej opore adolescentov. Československá psychologie, 45, 1, 7-18.

Jelínek, M., Květoň, P.,  Vobořil, D., Blatný, M., Hrdlička, M.,: Vrstevnická konformita jako faktor rizikového chování mladistvých: struktura, zdroje, dopady, Československá psychologie, 2006, ročník L, číslo 5, str.393-404.

Jelínková, Jana - Tyrlík, Mojmír - Macek, Petr (2003). Souvislost mezi zdůvodněním a řešením morálního dilematu a percepcí odpovědnosti u adolescentů . Československá psychologie, 47, 6, 491-502 .

Kocourková, J. - Koutek, J. (1996). Psychodynamické aspekty agrese suicidálního chování v adolescenci. Československá psychologie, 40, 6, 534-537

Kocourková, Jana - Bechyňová, Dita (1997). Školní fobie - separačně úzkostná porucha. Československá psychologie, 41, 5, 447-450.

Kocourková, Jana - Koutek, Jiří (2002). Posuzování suicidálního rizika u dětí a adolescentů. Československá psychologie, 46, 2, 178-183.

Koutek, J., Kocourková, J. (2007). Některé charakteristiky suicidálního jednání u dětí a adolescentů, Československá psychologie, roč.LI, č.1, str. 72

Kubička, Luděk - Matějček, Zdeněk (2003). Predikce psychosociálních charakteristik dospělých lidí na základě obrazu osobnosti v dětství a dospívání očima matek, učitelů a spolužáků .Československá psychologie, 47, 3, 206-219 .

Kubička, Luděk - Matějček, Zdeněk (2003). Rodičovské chování v pohledu dospívajících a sebepercepce v dospělosti: prospektivní studie . Československá psychologie, 47, 6, 481-490 .

Lacinová, L., Michalčáková, R., Ježek, S. (2009). Škála dětské percepce konfliktu mezi rodiči. Česká verze dotazníku pro adolescenty. Československá psychologie 2009, ročník LIII, číslo 1, str. 68 - 83

Macek, Petr - Tyrlík, Mojmír (2000). Posouzení dobrého a zlého člověka adolescenty: Souvislost se sebepojetím, rozdíly mezi děvčaty a chlapci. Československá psychologie, 44, 1, 45-55.

Madarasová-Gecková, A., Tavel, P., Gajdošová, B., Orosová, O., Žežula, I., van Dijk, J.P.(2008) Socioekonomické a psychosociálne faktory zmyslu pre integritu u adolescentov. Československá psychologie 2008, ročník LII, číslo 2, str. 132 - 144.

Matějček, Zdeněk - Bubleová, Věduna - Kovařík, Jiří (1996). Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace III. část. Děti narozené z nechtěného těhotenství, děti z dětských domovů a děti z náhradní rodinné péče v dlouhodobém sledování. Československá psychologie, 40, 2, 81-94.

Matějček, Zdeněk - Dytrych, Zdeněk (1998). Riziko a resilience.Československá psychologie, 42, 2, 97-105.

Matějček, Zdeněk - Dytrych, Zdeněk (2000). O nevlastních dětech a nevlastních rodičích. Československá psychologie, 44, 3, 193-201.

Matějček, Zdeněk - Kovařík, Jiří - Bubleová, Věduna (1996). Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace II. část: Děti z náhradní rodinné péče. Československá psychologie, 40, 1, 14-27.

Matějček, Zdeněk (1996). Teoretická úvaha nad pozdními následky psychické deprivace a subdeprivace . Československá psychologie, 40, 5, 369-375.

Mesárošová, Margita - Dančišinová, Andrea (1999). Rozvíjanie empatie u pubescentov. Československá psychologie, 43, 3, 253-266

Miovský, Michal - Urbánek, Tomáš (2002). Tabák, alkohol a nelegální drogy mezi středoškoláky. Československá psychologie, 46, 2, 165-177.

Orosová, Oĺga - Salonna, Ferdinand (2003). Percipovanie školy, učenia sa a prevencie drogových závislostí - protektívny/rizikový faktor v prevencii drogových závislostí . Československá psychologie, 47, 2, 157-168 .

Orosová, O., Gajdošová, B., A.Madarasová-Gecková, J.P.van Dijk (2007) Rizikové faktory užívania drog dospievajúcimi,Československá psychologie, roč.LI, číslo 1, str. 32

Osecká, Lída - Macek, Petr - Řehulková, Oliva (1999). Negativní události, konflikty s rodiči a negativní emoce jako prediktory zdravotních stesků adolescentů: Rozdíly mezi dívkami a chlapci.Československá psychologie, 43, 2, 97-105.

Pilařová, Martina - Kavale-Pazlarová, Markéta (1997). Výskyt a prevence poruch chování u mladistvých s LMD. Československá psychologie, 41, 2, 178-182.

Plichtová, Jana - Štulrajter, Martin (2001). Sociálne reprezentácie individuálnych práv v diskurze mladej generácie. Československá psychologie, 45, 3, 226-242.

Reichelová, Eva (1997). Možnosti ovplyvňovania agresívneho a prosociálneho správania detí. Československá psychologie, 41, 2, 147-156.

Řehan, Vladimír - Cakirpaloglu, Panajotis (2000). Sociální status a hodnotová orientace mladé generace. Československá psychologie, 44, 3, 202-215.

Říčan, Pavel (1999). Krutost jako prožitek a jako motiv (příspěvek k teorii lidské agrese). Československá psychologie, 43, 6, 543-555.

Říčan, P. (2008). Eticko-spirituální aspekty zvládání vzteku u dospívajících chlapců a dívek. Československá psychologie 2008, ročník LII, číslo 2, str. 105 - 119.

Sobotková, Irena (2004). Rodinná resilience . Československá psychologie, 48, 3, 233-246 .

Světlák,J., Konečný, Š., Kukleta, M. (2007) Kouření u adolescentů: Ověřování metodiky a základních teoretických předpokladů transteoretického modelu, Československá psychologie, ročník LI, číslo 1, str.22

Širůček, J., Širůčková, M., Macek, P. (2007). Sociální opora rodičů a vrstevníků a její význam pro rozvoj problémového chování v adolescenci. Československá psychologie 5 / 2007, str.476 - 488

Šmahel, David (2003). Komunikace adolescentů v prostředí internetu . Československá psychologie, 47, 2, 144-156 .

Šolcová, Iva (2006). Agrese a sebevědomí. Československá psychologie, 50, 3, 231-237 .

Štefánková, Zuzana (2005). Citová väzba v detstve a adolescencii ve vzťahu k emocionálnej regulácii . Československá psychologie, 49, 5, 432-445 .

Štefánková , Z., (2007), Citová vazba v rané adolescenci,Československá psychologie, 5 / 2007, str. 503 - 516

Štech, Stanislav (1997). Vývoj poznatků o vztahu rodiny a školy.Československá psychologie, 41, 6, 487-502.

Urbánek, Tomáš - Čermák, Ivo (1997). Vliv self-efficacy na agresi a depresi u dětí. Československá psychologie, 41, 3, 193-199.

Vaculík, Martin (1999). Elektronické hry a agrese. Československá psychologie, 43, 5, 422-432.

Vaculík, Martin (1999). Charakteristiky hráčů počítačových her v adolescenci. Československá psychologie, 43, 2, 165-179.

Vaculík, Martin (2000). Sebehodnocení hráčů počítačových her v adolescenci. Československá psychologie, 44, 3, 279-286.

Vágnerová, Marie (2006). Vztahy spolužáků k dyslektickému vrstevníkovi . Československá psychologie, 50, 4, 311-326.